Przełącz drzewo Pełny ekran Pełne okno Menu

Log in

Jeżeli posiadasz już konto i nazwę użytkownika prosimy o użycie poniższego formularza do zalogowania.
Nowe urządzenie Pomoc
Zaloguj

Log in

Jeżeli posiadasz już konto i nazwę użytkownika prosimy o użycie poniższego formularza do zalogowania.
Nowe urządzenie Pomoc
Aktualności O nas Realizacje Jak zacząć? Jak to działa? O DataPortalu Koszty Kontakt
Kalkulator Kosztów Warunki użytkowania Rodo

Aktualności

Zamknij

Dokumentacja

Warunki użytkowania

 

Regulamin

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu internetowego dataportal.online dostępnego pod adresem: https://dataportal.online/pl prowadzonego przez  Inventia Sp. z o.o. jako płatny Portal dla użytkowników Modułów Telemetrycznych. Postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu internetowego dataportal.online.

Dataportal.online przeznaczony jest wyłącznie dla Właścicieli kont będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunkiem korzystania z Portalu przez Właściciela konta i Użytkowników jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Prywatności, akceptacja wszystkich postanowień tych dokumentów oraz zobowiązanie do korzystania z Portalu zgodnie z ich postanowieniami. Z chwilą akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy korzystania z Portalu pomiędzy Właścicielem konta i Operatorem Portalu. Operator Portalu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z Właścicielem konta z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Właścicielowi konta w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu czy Polityki Prywatności.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, nie powinieneś aktywować Konta, ani korzystać z Portalu.

 

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszelkimi odnoszącymi się do niego załącznikami i dodatkami;

Polityka Prywatności – dokument informujący jak przetwarzamy dane osobowe osób korzystających z Portalu, dostępna pod adresem https://dataportal.online/pl/polityka-cookies;

dataportal.online dalej zwany również Portalem - strona internetowa dostępna pod adresem https://dataportal.online/pl składająca się z szeregu elementów właściwych platformom internetowym oraz kompleksu usług świadczonych drogą elektroniczną;

Operator Portalu - podmiot zarządzający i prowadzący Portal;

Urządzenie/Moduł Telemetryczny – produkt kompatybilny z Portalem, źródło danych pomiarowych. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się w Załączniku 2;

Właściciel konta – osoba fizyczna lub prawna posiadająca w swojej dyspozycji Urządzenia uprawniające do korzystania z Portalu. Właściciel konta jest jednocześnie jego Użytkownikiem;

Konto – utworzony przez Właściciela konta lub na jego zlecenie przez Operatora Portalu obszar w Portalu, za pośrednictwem którego może on, lub osoby przez niego upoważnione, zarządzać posiadanymi i wykorzystującymi funkcjonalność Portalu Urządzeniami oraz prawami dostępu do wysyłanych przez nie danych;

Nazwa konta – niepowtarzalna w Portalu nazwa Konta wybrana przez Właściciela konta;

Administrator konta – osoba fizyczna, której Właściciel konta powierzył funkcję zarządzania Kontem w Portalu;

Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Administratora konta do indywidualnego dostępu do Konta i danych otrzymywanych z Urządzeń;

Identyfikator użytkownika – nazwa wprowadzona oraz e-mail Użytkownika;

Hasło – wybrany przez Użytkownika ciąg minimum 6 znaków, którego podanie jest niezbędne w celu zalogowania się na Konto jako wybrany Użytkownik;

Profil Konta – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących Właściciela konta, przekazywanych do Portalu dobrowolnie przez Administratora konta;

Profil użytkownika - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę Użytkownika, przekazywanych do Portalu dobrowolnie przez Użytkownika lub Administratora Konta;

Elementy zawartości - Narzędzia w Portalu, które realizują odbieranie, przetwarzanie, zapisywanie oraz prezentację danych z Urządzeń. Elementy zawartości są używane przez Użytkownika do tworzenia systemu na miarę swoich potrzeb w obrębie Konta. Za używanie Elementów zawartości pobierana jest od Użytkownika opłata.

Synoptyka - treść tworzona przez Użytkownika w postaci animowanych ekranów synoptycznych, umożliwiających prezentacje danych gromadzonych w Portalu. Synoptyka jest jednym z Elementów Zawartości;

Panel użytkownika - strona internetowa dostępna dla Użytkownika po skutecznym zalogowaniu się do Portalu i pozwalająca, w zależności od nadanych Użytkownikowi uprawnień, na przygotowanie, konfigurację i obserwowanie animowanych ekranów (Synoptyk), zarządzanie własnym Profilem oraz, w przypadku posiadania uprawnień Administratora Konta, Profilami innych Użytkowników przypisanych do Konta;

Kod aktywujący – potwierdzający uprawnienia alfanumeryczny ciąg znaków wprowadzany przez Właściciela konta lub Użytkownika podczas procedury rejestracji elementów Konta;

Designer – aplikacja będąca częścią Portalu, która umożliwia Administratorom Konta lub uprawnionym Użytkownikom tworzenie własnych animowanych ekranów synoptycznych (dalej Synoptyka) zgodnie z dostarczoną przez Operatora Portalu dokumentacją;

Tryb URUCHOM – aplikacja będąca częścią Portalu, która umożliwia uprawnionym Użytkownikom uruchamianie animowanych ekranów (Synoptyk) w trybie aktywnego wykonywania animacji (Podglądu online).

inPoint –  jednostka rozliczeniowa przeznaczona do opłacania kosztów użytkowania Portalu, której dodatnie saldo zezwala na dostęp do Elementów zawartości, odbieranie danych z Urządzeń oraz dostarczanie treści poprzez Internet do zasobów informatycznych Użytkownika. Jednostka inPoint jest dostarczana przez Operatora Portalu w pakietach i nie podlega zwrotom ani wymianie. Pakiety inPoint  są dostępne w ofercie Operatora Portalu.

Billing  –  miejsce w Portalu, w którym Administrator Konta lub uprawniony Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, jakie koszty użytkowania Portalu aktualnie obciążają saldo dostępnych zasobów  inPoint. Billing dostarcza szczegółowych danych o wszystkich elementach składowych, jakie wpływają na koszt użytkowania Portalu przez Użytkownika.

Powiadomienia – aplikacja będąca częścią Portalu, która umożliwia wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail na numery telefonów wprowadzone i skonfigurowane przez Użytkownika, z których w każdej chwili może dowiedzieć się o nieprawidłowościach działania swojego Konta – powiadomienia awaryjne, o przekroczeniach progów zadanych przez Użytkownika – powiadomienia alarmowe, czy o zmianach w funkcjonowaniu Portalu - powiadomienia informacyjne.

Wsparcie\Dokumentacja  –  miejsca w Portalu, w których Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

Partner DataPortal – zewnętrza firma posiadająca podpisaną Umowę Partnerską z Operatorem Portalu, świadcząca usługi na rzecz Portalu;

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu dataportal.online

 1. Operatorem Portalu jest Inventia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), ul. Poleczki 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023113, NIP 9512017534, REGON 01731139100000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6876.
 2. Podstawowym celem operacyjnym Portalu jest udostępnianie uprawnionym Użytkownikom danych z Urządzeń kompatybilnych z dataportal.online. Ponadto za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne inne usługi związane z przedmiotem Portalu.
 3. Do dostępu do danych udostępnianych przez Portal niezbędne jest posiadanie Urządzeń telemetrycznych MT/ML lub uprawnienia dostępu otrzymane od właściciela takich Urządzeń oraz komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
 4. Do zarządzania Kontem w Portalu koniecznym jest posiadanie odpowiednich uprawnień nadawanych przez Właściciela konta oraz mających dostęp do Internetu urządzeń, pozwalających na uruchamianie przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w aktualnie dostępnych wersjach, z włączona obsługą plików "cookies" Chrome, Mozilla, Opera). Wymagane jest również posiadanie dostępu do skrzynki pocztowej e-mail w celu rejestracji i aktywacji Konta.
 5. Korzystanie z podstawowej funkcjonalności Portalu, o której mowa w § 3 pkt. 2 jest dobrowolne i możliwe tylko dla posiadaczy dodatniego salda inPoint.
 6. Dodatkowe usługi oferowane przez Portal mogą być świadczone tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie uprawnionego Użytkownika, jeśli jest to wymagane, po wniesieniu stosownej opłaty, zgodnie z odrębną ofertą Operatora Portalu lub poprzez autoryzowanego Partnera DataPortal. Zlecenie świadczenia usługi przez Partnera DataPortal wiąże się z wyrażeniem zgody na przekazanie Partnerowi DataPortal Danych, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. Baza Profili kont i Profili użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) zgromadzonych w bazach profili jest Inventia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 23. Każdy Profil konta oraz Profil użytkownika jest tworzony, modyfikowany i ewentualnie usuwany bezpośrednio przez uprawnionych Użytkowników Portalu.

§ 4

Cel Portalu

 1. Podstawowym celem Portalu jest udostępnianie danych wysyłanych z Urządzeń. Dane z Urządzeń przypisanych do Konta udostępniane są wyłącznie Użytkownikom upoważnionym przez Właściciela konta.
 2. Dane z Urządzeń udostępniane są w Portalu od momentu ich wysłania przez Urządzenie przez okres zależny od wybranej taryfy przechowywania danych, po czym są bezpowrotnie kasowane.
 3. Dane z Urządzeń udostępniane podlegają dekodowaniu i pozostają w zasobach Portalu w formie jawnej. Dane z Urządzeń są wykorzystywane w celach statystycznych jedynie do użytku wewnętrznego Operatora Portalu.
 4. Na polecenie uprawnionego Użytkownika konta dane z Urządzeń mogą być udostępniane w sposób ciągły lub incydentalny Partnerowi DataPortal w celu wykorzystania zawartych w nich informacji do świadczenia płatnych lub bezpłatnych usług na rzecz Właściciela konta w związku z celem Portalu.

§ 5

Korzystanie z Portalu

 1. Z Portalu korzystać może Właściciel konta będący w posiadaniu Urządzeń ze startowym pakietem jednostek inPoint, który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta lub osoba fizyczna upoważniona do dostępu do Portalu przez Właściciela konta tak założonego tj. Użytkownik konta. Poprzez procedurę rejestracji zakończoną skutecznym założeniem Konta Właściciel Konta zawiera z Operatorem Portalu Umowę korzystania z Portalu
 2. Do poprawnego korzystania z Portalu, założenia Konta i pobierania danych z Urządzeń niezbędny jest dostęp do Internetu. Jakość świadczonych przez Portal usług jest w dużej mierze zależna od szybkości łącza internetowego. Zaleca się korzystanie z połączeń o szybkości powyżej 100Mb/s.
 3. Procedura rejestracji Konta oraz przypisywania do niego i aktywacji Urządzeń wykonywana jest poprzez Panel użytkownika samodzielnie przez Właściciela konta lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Możliwości dostępne dla Użytkownika z Panelu użytkownika zależne są od poziomu uprawnień przyznanych Użytkownikowi przez Administratora konta, przy czym tylko poziom Administratora konta uprawnia do przeprowadzania wszelkich przewidzianych na Koncie operacji bez ograniczeń.
 5. Rejestracja Konta wymaga podania adresu e-mail jako jedynego kodu pozwalającego na identyfikację Właściciela konta, upoważnionych do dostępu Użytkowników czy też przypisanych do Konta Urządzeń.
 6. Osoba rejestrująca Konto staje się automatycznie Administratorem konta.
 7. Każde Konto w Portalu posiada unikalną nazwę, co oznacza, że nie jest możliwe wielokrotne utworzenie Konta pod taką samą nazwą.
 8. Każde nowo aktywowane Urządzenie musi być przypisane do konkretnego Konta. Nie jest możliwe przypisanie Urządzenia do więcej niż jednego Konta, co oznacza, że dane z Urządzenia dostępne są jedynie dla Użytkowników posiadających uprawnienia do dostępu do Konta, do którego Urządzenie zostało przypisane. Ograniczenie to ma za zadanie uniemożliwienie dostępu do danych z Urządzeń osobom nieupoważnionym przez Właściciela konta, zachowującego w tym przypadku pełną kontrolę nad dostępem do Konta i związanych z nim danych z Urządzeń.
 9. Pełna odpowiedzialność za dostęp do Konta osób niepowołanych leży po stronie Właściciela konta.
 10. Poprzez zrealizowanie skutkującej założeniem Konta procedury rejestracji w Portalu, Właściciel konta zapewnia i oświadcza, że:

10.1.  zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

10.2.  wyraża zgodę na zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystanie treści objętych tajemnicą telekomunikacyjną, jeśli będzie to przedmiotem korzystania z Portalu, zgodnie z art. 159 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20);  

10.3.  wszelkie dane, w tym osobowe i pozwalające zidentyfikować Właściciela konta lub Użytkowników, oraz inne informacje składające się na Profil konta i Profil użytkownika, przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz powierza Operatorowi Portalu przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia usług związanych z celem korzystania z Portalu na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

10.4.  poprzez podanie adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie na ten adres maili zawierających procedurę dokończenia rejestracji, resetowania hasła   dostępu do Konta i innych związanych z zarządzaniem Kontem działań.

10.5.  poprzez wybranie opcji „Tak” dla parametrów „Korespondencja” w Profilu użytkownika akceptuje otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej od Operatora portalu oraz jego partnerów handlowych.

 1. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Portalu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu konta lub Profilu użytkownika nie są moderowane przez Operatora portalu, co oznacza, że całkowita odpowiedzialność za poprawność umieszczonych tam danych spoczywa na osobach dokonujących rejestracji lub edycji.
 2. Każdy Użytkownik o uprawnieniach Administratora konta może w każdej chwili usunąć Konto z Portalu. Wraz z usunięciem Konta z Portalu usunięte zostaną na stałe i bezpowrotnie: Profil konta, Profile użytkowników, Profile urządzeń, Synoptyki oraz pozostałe elementy aktywowane lub utworzone na Koncie.
 3. Operator Portalu będący Administratorem konta usunie niezwłocznie Konto z Portalu na zlecenie Właściciela Konta, chyba że usunięcie Konta nie jest możliwie ze względu na ujemne saldo Pakietu inPoint.
 4. Usunięcie Konta oznacza zakończenie świadczenia usługi dostępu do danych z Urządzeń Właściciela konta oraz wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Portalu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Portalu. Usunięcie Konta oznacza wypowiedzenie Umowy korzystania z Portalu. Usunięcie Konta nie jest możliwe, gdy saldo Pakietu inPoint jest ujemne.
 5. Urządzenie usunięte w dowolny sposób z jednego Konta może zostać zarejestrowane na innym Koncie z wykorzystaniem tego samego Kodu aktywującego.
 6. Operator Portalu ma prawo usunąć Konto w każdej chwili w przypadku naruszenia przez Właściciela konta lub jego Użytkowników zasad Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych zasad wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu podlegają reklamacji przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Operatorowi Portalu za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie DataPortal pod linkiem https://dataportal.online/pl/wsparcie.
 2. W ten sam sposób można dokonać reklamacji ewentualne zakłóceń w realizacji innych usług świadczonych w Portalu, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje kierowane do Operatora Portalu, a dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez Partnerów Dataportal będą niezwłocznie przekazywane właściwemu Partnerowi Dataportal, odpowiedzialnemu za rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może się przedłużyć.
 4. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Portalu.

§ 7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Operator Portalu zapewnia, że podjął w dobrej wierze wszelkie uzasadnione starania organizacyjne i techniczne, aby podstawowy cel Portalu, jakim jest udostępnianie danych z podłączonych Urządzeń, wypełniany był bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Portalu nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za poprawność danych przekazywanych przez Urządzenia oraz za poprawność informacji zawartych w Profilu Konta, Profilach użytkowników, Profilach urządzeń oraz Synoptykach.
 3. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w konfiguracji Urządzeń przez Użytkowników, które powodują przesyłanie błędnych danych pomiarowych, nadprogramowej ilości źle skonfigurowanych przez Użytkownika powiadomień  lub uniemożliwiają poprawne odebranie danych przez Portal.
 4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w konfiguracji Synoptyk popełnione podczas ich tworzenia oraz ewentualne straty Użytkownika z tego tytułu (np. błędne sterowanie elementem wykonawczym na obiekcie).
 5. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia potencjalnie niebezpiecznych Urządzeń, Synoptyk lub całej zawartości Konta w dowolnym czasie bez podawania przyczyny oraz bez wcześniejszego pytania o zgodę Właściciela Konta.
 6. Operator Portalu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych z Urządzeń Właściciela konta i informacji zawartych w Profilu konta, Profilu użytkownika lub Profilach urządzeń czy Synoptykach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Portalu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy.
 7. Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w strukturę sprzętową lub programową Portalu.
 8. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji po uprzedzeniu o tym Użytkowników nie później niż 24 godziny przed podjęciem planowanych działań.
 9. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Portalu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub utratą na skutek działania osób trzecich, zapewniając jednocześnie, że posiada wystarczającą infrastrukturę techniczną, aby groźbę takiej utraty zminimalizować.
 10. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści zapytań kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu (FAQ) oraz udzielanych porad, co do których Operator portalu uzna, że są warte upublicznienia.
 11. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn technicznych Portalu do przekazywania Użytkownikom istotnych informacji na temat funkcjonowania Portalu lub współpracujących z Portalem Urządzeń. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na dodawanie do przesyłanego do Użytkownika strumienia danych z Urządzeń treści informacyjnych prezentowanych następnie na komputerze bądź urządzeniach mobilnych Użytkownika.
 12. Zabronione jest, bez zgody Operatora Portalu wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikającego z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03)
 13. Operator Portalu zastrzega sobie możliwość wdrażania we wszelkich płaszczyznach technicznych i organizacyjnych Portalu rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Portalu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych, bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Operatora Portalu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
 14. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem. W przypadku planowanej cesji Operator Portalu poinformuje Właściciela konta o tym fakcie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem i poprosi Właściciela konta o zgodę na przekazanie nowemu podmiotowi danych z Urządzeń Właściciela konta i informacji zawartych w Profilu konta, Profilu użytkownika lub Profilach urządzeń czy Synoptykach. Brak wyrażonej zgody lub wyrażenie sprzeciwu spowoduje usunięcie Konta i zakończenie współpracy.
 15. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Operatora Portalu pod adres e-mail: bok@inventia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Inventia Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa.

§ 8

Zmiany Regulaminu

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Operatora Portalu bez podawania przyczyn zaś nowa treść postanowień będzie publikowana na łamach Portalu na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu. Akceptacja nowej treści Regulaminu poprzez Właściciela konta i Użytkownika następuje poprzez kliknięcie akceptacji w odpowiednim polu w danych Użytkownika Konta.
 2. Zmiany w Regulaminie nie mogą powodować ograniczenia uprzednio gwarantowanych uprawnień Właściciela konta i Użytkownika czy też  użytkowych Portalu, o ile zmiany te nie są wynikiem niezależnych od Operatora Portalu zmian w obowiązującym prawodawstwie lub nie mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych z Urządzeń lub informacji zawartych w Profilu konta, Profilach użytkowników lub Profilach urządzeń.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik traci możliwość dostępu do Portalu i danych z Urządzeń. W celu ustalenia dalszego postępowania, powinien o swojej decyzji niezwłocznie powiadomić Operatora Portalu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

Pakiety w Portalu DataPortal

Do obsługi DataPoral zostały stworzone dwa rodzaje pakietów:

 1. Komfort – przeznaczony dla firm bez własnego zaplecza deweloperskiego.

W ramach pakietu oferuje Użytkownikowi:

 • Konfigurację i podłączenie modułów telemetrycznych do Portalu DataPortal
 • Stworzenie Konta i użytkowników w systemie
 • Konfigurację uprawnień użytkowników (np.: operator, obserwator).
 • Przygotowanie ekranów ze standardowych elementów graficznych
 • Dedykowane wsparcie techniczne
 • Retencję danych przez okres 12 miesięcy.

 

 1. Profesjonalny – przeznaczony dla firm posiadających działy deweloperskie, realizujące wdrożenia projektów.  

W ramach pakietu oferuje :

 • Narzędzia do budowy systemu wizualizacji
 • Uprawnienia administratora Konta
 • Wsparcie techniczne dla integratorów na etapie budowy systemu
 • Tworzenie własnych obiektów graficznych
 • Tworzenie pełnej wizualizacji graficznej
 • Program szkoleń z zakresu użycia narzędzi w DataPortal
 • Retencję danych z elastyczną konfiguracją okresu

 

Tabela przedstawiająca porównanie obu pakietów:

Rodzaj usługi

KOMFORT

PROFESJONALNY

Jednorazowa opłata instalacyjna

TAK

NIE

Koszty eksploatacyjne

Stały abonament

Pakiet inPoint

Fakturowanie

Roczne x n

Uzupełnianie pakietu inPoint

Wizualizacja graficzna biblioteka 100 elementów

TAK

TAK

Tworzenie dedykowanych elementów graficznych

NIE

TAK

Ograniczenia do 50 elementów

TAK

NIE

Alarmy i powiadomienia przez Internet

E-mail

E-mail

Alarmy i powiadomienia przez SMS

SMS (pakiet płatny)

SMS rozliczany w ramach rozliczeń inPoint

Wsparcie dla użytkownika końcowego

TAK

NIE

Wsparcie integratora

NIE

TAK

Konto administratora

NIE

TAK

Retencja danych

Ostatnie 12 miesięcy

Elastyczna konfiguracja czasu

 

 

Załącznik nr 2

Moduły telemetryczne kompatybilne z DataPortal:

Lp.

Moduły Telemetryczne

UWAGI

1.

MT-151

 

2.

MT-156

 

3.

MT-651

 

4.

MT-652

 

5.

MT-251

 

6.

MT-331

 

7.

MT-713

 

8.

MT-723

 

9.

MT-025

 

10.

MT-020

 

11.

MT-021

 

12.

MT-051

 

13.

MT-100

Produkowane od maja 2010 r. Wcześniejsza partia - prosimy o kontakt z Operatorem Portalu.

14.

MT-101

Produkowane od maja 2010 r. Wcześniejsza partia - prosimy o kontakt z Operatorem Portalu.

15.

MT-102

Produkowane od maja 2010 r. Wcześniejsza partia - prosimy o kontakt z Operatorem Portalu.

16.

MT-202

Produkowane od maja 2010 r. Wcześniejsza partia - prosimy o kontakt z Operatorem Portalu.

 

Załącznik nr 3

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, dalej również jako („Umowa”)

§ 1

 1. Właściciel konta, zawierając Umowę korzystania z Portalu, oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pochodzących od osób będących Użytkownikami Portalu, przetwarzanych w celu świadczenia usług oferowanych przez Portal, zwanych dalej łącznie („Danymi”).
 2. Właściciel konta oświadcza, że przetwarza Dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności, że zgromadził je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa uzyskał wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdej osoby, której Dane dotyczą, a także na ich udostępnienie Operatorowi Portalu.

§ 2

 1. Na podstawie Umowy Właściciel konta powierza Operatowi Portalu przetwarzanie Danych, w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Operator Portalu będzie przetwarzał Dane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Portal, w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Właściciel Konta i Operator Portalu postanawiają, że Dane powierzone Operatorowi Portalu do przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Portal.
 4. Dane powierzone Operatorowi Portalu do przetwarzania obejmują następujące dane osobowe:
  1. identyfikator internetowy użytkownika Portalu;
  2. dane udostępnione z Urządzeń kompatybilnych z Kontem;
  3. adres e-mail Właściciela konta i Użytkowników konta;
  4. wszelkie dane pozwalające zidentyfikować Właściciela konta lub Użytkowników, oraz inne informacje składające się na Profil konta i Profil użytkownika, przekazane do Portalu przez Właściciela konta lub uprawnionych Użytkowników konta.
 5. Operator Portalu jest upoważniony do dokonywania następujących operacji na Danych: zbieranie, przechowywanie i opracowywanie – przy czym wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Portal. Czynności te mogą mieć charakter wielokrotny.
 6. Właściciel konta i Operator Portalu postanawiają, że powierzone Operatorowi Portalu Dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy korzystania z Portalu, począwszy od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy korzystania z Portalu. Po wygaśnięciu Umowy korzystania z Portalu Operator Portalu zobowiązany jest do niezwłocznego trwałego usunięcia Danych oraz usunięcia wszelkich kopii Danych.
 7. Operator Portalu oświadcza, że Dane będą przetwarzane na terytorium krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

§ 3

 1. Operator Portalu oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami dla zapewnienia należytego poziomu ochrony Danych.
 2. Operator Portalu nie może powierzyć czynności przetwarzania Danych innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela konta, z wyłączeniem następujących Partnerów DataPortal, którym przekazywanie Danych następuje w sposób dorozumiany poprzez skorzystanie z usługi oferowanej w Portalu przez Partnerów DataPortal.

 

 1. Operator Portalu oświadcza, że stosuje, w zakresie przewidzianym w art. 32 RODO, środki organizacyjne i techniczne gwarantujące odpowiedni stopień zabezpieczenia danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją.
 2. Operator Portalu będzie prowadził rejestr kategorii czynności w zakresie przetwarzania Danych, dokonywanych w imieniu Właściciela konta, zawierający informacje wskazane w art. 30 RODO i na zasadach tam określonych. Operator Portalu zobowiązuje się do udostępniania rejestru na żądanie organu nadzorczego.
 3. Operator Portalu będzie prowadził ewidencję osób zatrudnionych przez Operatora Portalu przy przetwarzaniu Danych. Osoby te zostaną zobowiązane przez Operatora Portalu do zachowania poufności i ochrony Danych przed niepożądanym ujawnieniem.
 4. Operator Portalu powiadomi Właściciela konta o każdej kontroli wszczętej przez organ nadzoru, która ma co najmniej pośredni związek z przetwarzaniem Danych oraz o każdym wystąpieniu organu nadzoru dotyczącym złożenia wyjaśnień w powyższych zakresie. Obowiązek ten istnieje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy korzystania z Portalu.
 5. Operator Portalu zobowiązuje się współpracować z Właścicielem konta w toku prowadzonego wobec Właściciela konta postępowania dotyczącego prawidłowości przetwarzania Danych.
 6. W razie powstania sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa Danych, Operator Portalu – po stwierdzeniu takiego naruszenia – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin, ma obowiązek poinformować Właściciela konta, podając wszelkie istotne informacje dotyczące naruszenia.

§ 4

Właściciela konta ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów RODO, co nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Operatora Portalu za przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa Danych, a także odpowiedzialności Operatora Portalu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

§ 5

W czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Operator Portalu zobowiązany jest do zachowania w poufności Danych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie Umowy, w tym nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się, gdy ujawnienie takich Danych będzie wymagane na podstawie przepisów prawa lub na podstawie orzeczenia lub decyzji odpowiedniego organu lub sądu.